Zakład Karny w Rzeszowie

zaklad-karnyZakład Karny w Rzeszowie jest największą jednostką penitencjarną podległą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie i jedną z największych w Polsce. Liczy 11 oddziałów, a pojemność jednostki wynosi około 1000 miejsc. Generalnie jest to jednostka typu zamkniętego, przeznaczona dla recydywistów penitencjarnych, z jednym oddziałem dla odbywających karę po raz pierwszy.

W jej strukturach funkcjonują między innymi:

 • dwa oddziały dla tymczasowo aresztowanych,
 • dwa oddziały terapeutyczne:
 • dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo
 • dla uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych,
 • oddział dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki.
 • ośrodek diagnostyczny
 • program terapii dla sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności 

Dla osiągnięcia celów wykonywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym prowadzi się zindywidualizowane oddziaływania w ramach określonych systemów:

 • zwykłego
 • programowanego
 • terapeutycznego

Szczególny nacisk kładzie się na realizację systemu programowanego i terapeutycznego. W ramach tychże systemów prowadzi się zindywidualizowane,  a także zbiorowe oddziaływania terapeutyczne i resocjalizacyjne wobec następujących kategorii osadzonych:

 • skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo,
 • skazanych uzależnionych od środków odurzających lub środków psychotropowych,
 • skazanych uzależnionych od alkoholu,
 • skazanych – sprawców przestępstw przeciwko rodzinie.

W poszukiwaniu nowych form pracy, w ubiegłym roku rozszerzono krąg współpracujących instytucji o partnerów zajmujących się promowaniem i wspieraniem inicjatyw pozarządowych. Zaowocowało to realizacją projektów adresowanych do więźniów i współfinansowanych z funduszy europejskich.
Jeden dotyczy społecznej readaptacji więźniów (realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci), a drugi multidyscyplinarnego kształcenia i osobistego rozwoju (w ramach programu Socrates).
W jednostce przyjęto też szereg wyzwań płynących z potrzeb społecznych, ich wymiarem jest opracowanie i realizacja kolejnych programów:

 • projekt aktywizacji osób zamieszkałych w małych miastach lub wioskach / obejmujący skazanych zamieszkałych w takich miejscowościach /
 • projekt „Multiplikator”, którego celem jest realizacja systemu wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją, do życia na wolności
 • program postępowania penitencjarnego z osadzonymi zakwalifikowanymi  do kategorii stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki

W Zakładzie Karnym w Rzeszowie zatrudnionych jest 300 funkcjonariuszy, wśród których 40 osób stanowią kobiety. W jednostce znalazło również zatrudnienie ponad 20 pracowników cywilnych. Ponad 30 % kadry zatrudnionej w tutejszej jednostce legitymuje się wyższym wykształceniem. Wśród tej grupy funkcjonariuszy znajdują się: pedagodzy, prawnicy, socjologowie, psychologowie, lekarze, informatycy, inżynierowie.

Jednostką organizacyjną Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ZK Rzeszów jest ambulatorium z izbą chorych, w skład, której wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • Poradnia stomatologiczna,
 • Pracownia radiologiczna z ciemnią,
 • Pracownia fizykoterapii,
 • Pracownia protetyki,
 • Apteka zakładowa typu I – okręgowa.
 • Służba medycyny pracy

Opiekę medyczną nad osadzonymi sprawują 3 lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, stomatolog, protetyk, 8 pielęgniarek, technicy protetyki, radiologii i fizjoterapii oraz lekarze specjaliści zatrudnieni  w niepełnym wymiarze czasu pracy na etatach cywilnych.
Przy Zakładzie Karnym w Rzeszowie funkcjonuje również Zakład Remontowo Budowlany zatrudniający ok. 30 pracowników cywilnych. Firma osiąga od kilku lat, co raz lepsze wyniki.