EPU – Jak złożyć pozew?

sądMiałem nic nie pisać na ten temat dopóki nie uda mi się w końcu uzyskać jakiegoś nakazu zapłaty, ale stwierdziłem, że nie ma co odwlekać tematu. Sprawy sądowe z reguły strasznie się przeciągają, a być może dzięki mojej pomocy komuś uda się nakaz zdobyć.

Jako że konsultowałem się z kilkoma osobami w tej sprawie i mimo decyzji o przekazaniu uważam, że moje uzasadnienie w EPU trzyma się kupy i nadaje się do tego, aby się nim z Wami podzielić.

Co to jest EPU?

EPU – czyli Elektroniczne Postępowanie Upominawcze pozwala nam złożyć pozew przez Internet z możliwością uzyskania nakazu zapłaty od dłużnika.

W tym celu należy zarejestrować się na stronie: https://www.e-sad.gov.pl/

Po podaniu danych na naszego maila przychodzi mail aktywacyjny, musimy uzupełnić nasze dane oraz wygenerować certyfikat(podpis). Wszystkie niezbędne info o co chodzi dostępne tutaj – nic trudnego ja poradziłem sobie z tym w 15 minut.

Samo składanie pozwu jest dosyć proste oraz intuicyjne. Po kliknięciu nowy pozew podajemy dane powoda (nasze), następnie dane dłużnika.

Następnie definiujemy listę dowodów, u mnie wyglądało to tak:

  1. treść umowy pożyczki nr xxxxxxxxxxxxxxxxxx z dnia xxxxxxxxxxxxxx r.
  2. potwierdzenie przelania kwoty pożyczki przez powoda w dn. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx r.
  3. wezwanie do zapłaty z dnia xxxxxxxxxxxxxxxxx r. wraz z potwierdzeniem nadania.

Potem krok po kroku uzupełniamy pozew wpisując nasze roszczenie oraz definiując odsetki. W przypadku kokosa domagamy się odsetek umownych w wysokości czterokrotności stopy lombardowej. Najbezpieczniej jest zaznaczyć, aby były one naliczane od dnia wniesienia pozwu (często pozew jest odrzucany z powodu błędnego zdefiniowana terminu naliczania odsetek).

Do poszczególnych kroków musimy dodawać dowody na, które się powołaliśmy.

Na koniec wpisujemy uzasadnienie pozwu.

Przykładowe uzasadnienie pozwu w EPU dla pożyczki z portalu kokos

Założenia:

Pożyczka na 28 miesięcy, inwestycja 100 zł, oprocentowanie 15% w skali roku.

Powód zawarł z pozwanym, za pośrednictwem serwisu Kokos.pl, umowę pożyczki nr xxxxxxxxxxxxxxxx z dnia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx r.

Kokos.pl jest serwisem społecznościowym, którego działalność polega na kojarzeniu ze sobą osób fizycznych chcących udzielić sobie nawzajem pożyczek. Powód działający w charakterze Inwestora oraz pozwany działający jako Pożyczkobiorca złożyli, za pośrednictwem Kokos.pl, zgodne oświadczenia woli, w wyniku których doszło do wymiany pomiędzy stronami dokumentów w formie elektronicznej, potwierdzających warunki zawartej umowy pożyczki. Kwota pożyczki w wysokości 100zł zł została przelana na konto bankowe pozwanego w dniu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx r..

Strony ustaliły, iż pożyczka została udzielona pozwanemu na okres 28 miesięcy Spłata pożyczki następuje w ratach w okresach miesięcznych, 11 dnia kalendarzowego każdego miesiąca, począwszy od xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Na ratę pożyczki składał się kapitał pożyczki (100 zł) oraz odsetki umowne w wysokości 35% (15% w skali roku – co nie przekraczało w dacie udzielenia pożyczki stawki odsetek maksymalnych wg k.c.) z tytułu udzielenia pożyczki. (35 zł)

Pożyczka wraz z odsetkami miała zostać spłacona przez pozwanego zgodnie z harmonogramem spłat:

Rata nr Data Kwota spłaty Kapitał Odsetki
1 4,82 zł 4,82 zł 0,00 zł
2 2014-03-11 4,82 zł 4,82 zł 0,00 zł
3 2014-04-11 4,82 zł 4,82 zł 0,00 zł
4 2014-05-11 4,82 zł 4,82 zł 0,00 zł
5 2014-06-11 4,82 zł 4,82 zł 0,00 zł
6 2014-07-11 4,82 zł 4,82 zł 0,00 zł
7 2014-08-11 4,82 zł 4,82 zł 0,00 zł
8 2014-09-11 4,82 zł 4,82 zł 0,00 zł
9 2014-10-11 4,82 zł 4,82 zł 0,00 zł
10 2014-11-11 4,82 zł 4,82 zł 0,00 zł
11 2014-12-11 4,82 zł 4,82 zł 0,00 zł
12 2015-01-11 4,82 zł 4,82 zł 0,00 zł
13 2015-02-11 4,82 zł 4,82 zł 0,00 zł
14 2015-03-11 4,82 zł 4,82 zł 0,00 zł
15 2015-04-11 4,82 zł 4,82 zł 0,00 zł
16 2015-05-11 4,82 zł 4,82 zł 0,00 zł
17 2015-06-11 4,82 zł 4,82 zł 0,00 zł
18 2015-07-11 4,82 zł 4,82 zł 0,00 zł
19 2015-08-11 4,82 zł 4,82 zł 0,00 zł
20 2015-09-11 4,82 zł 4,82 zł 0,00 zł
21 2015-10-11 4,82 zł 3,60 zł 1,22 zł
22 2015-11-11 4,82 zł 0,00 zł 4,82 zł
23 2015-12-11 4,82 zł 0,00 zł 4,82 zł
24 2016-01-11 4,82 zł 0,00 zł 4,82 zł
25 2016-02-11 4,82 zł 0,00 zł 4,82 zł
26 2016-03-11 4,82 zł 0,00 zł 4,82 zł
27 2016-04-11 4,82 zł 0,00 zł 4,82 zł
28 2016-05-11 4,86 zł 0,00 zł 4,86 zł

Wobec braku spłaty 5-ej raty pożyczki w terminie wynikającym z harmonogramu spłat, do pozwanego zostało skierowane w dniu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx r. wezwanie do zapłaty. Pomimo przekroczenia terminu do spłaty rat pożyczki wynikającego z harmonogramu spłat oraz dodatkowego terminu ustalonego na xxxxxxxxxxxxxxx określonego w wezwaniu do zapłaty, pozwany dotychczas nie zwrócił udzielonej mu przez powoda pożyczki powiększonej o odsetki wynikające z umowy pożyczki.

Pozwany spłacił powodowi tylko cztery raty w wysokości 4,82. Do spłaty wraz z odsetkami pozostaje więc: 115,72 zł, a zaokrąglone w górę do pełnych złotych zgodnie z art. 126 [1] § 3 k.p.c. 116 zł.

Dowód:

  1. treść umowy pożyczki nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z dnia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx r.
  2. potwierdzenie przelania kwoty pożyczki przez powoda w dn. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx r.
  3. wezwanie do zapłaty z dnia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx r. wraz z potwierdzeniem nadania.

Mając powyższe na uwadze, wniesienie niniejszego pozwu jest w pełni uzasadnione.

Wartość przedmiotu sporu została zaokrąglona w górę do pełnego złotego, zgodnie z art. 126 [1] § 3 k.p.c.

W razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty powód wnosi o przeprowadzenie rozprawy, w tym także pod nieobecność powoda oraz zasądzenie zwrotu kosztów sądowych.

Przekazanie sprawy do sądu rejonowego

Niestety nakazu zapłaty nie dostałem, dostałem natomiast takie uzasadnienie:

„p o s t a n a w i a

przekazać sprawę do Sąd Rejonowy w xxxxxxx.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 17/09/2014 roku powód Damian xxxxxxxxxx złożył do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Sąd stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty, bowiem w świetle przytoczonych okoliczności faktycznych wątpliwości budzi wysokość roszczenia dochodzonego pozwem. Dlatego też na podstawie art. 505 [33] § 1 k.p.c. przekazuje sprawę do rozpoznania sądowi właściwości ogólnej pozwanego. Z tych powodów orzeczono jak na wstępie.

Podsumowanie

Podobno coraz trudniej dostać od razu nakaz zapłaty z EPU. Z uwagi na to, że wiele osób nadużywało tego narzędzia i wpisywało kwoty z kosmosu, w skutek czego dłużnik miał potem dodatkowe nieprzyjemności z windykacją o wiele wyższych kwot niż był winien. W uzasadnieniu starałem się maksymalnie wyjaśnić pochodzenie długu oraz jego zasadność i wydaje mi się, że kwestią wydania nakazu jest po prostu subiektywna ocena referendarza sądowego.

Podobno niezłym prekursorem tego procederu był znany na kokosie „windykator„, który przyjmował zlecenia na windykacje. Jak można przeczytać na forum pomysły.kokos.pl wiele osób które takie sprawy do niego przekazywały, nie dostawały przekazanych przez dłużników środków, a dłużnicy musieli spłacać więcej niż zapłacili – dlatego też coraz więcej pozwów jest przekazywanych do sądu celem dokładniejszego zbadania sprawy – i to mnie czeka, jestem ciekawy w jakim czasie.

Ja na razie czekam na rozwój spraw. Uważam, że samodzielna windykacja należności to kolejny krok jaki trzeba podjąć jeśli chce się inwestować większe kwoty na rynku Social Lending – zobaczymy co z tego wyjdzie.