Ubezpieczenie Społeczne

ubezpCzynniki określające przyznawanie ubezpieczenia społecznego rolników przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Rolników sprecyzowane są przede wszystkim w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wedle tej ustawy ubezpieczenie obejmuje rolników, wraz z ich małżonkami oraz domownikami pracującymi.

Rówież z nimi, którzy posiadają obywatelstwo polskie, mieszkają na terytorium Polski na podstawie wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, lub ochrony uzupełniającej. Mogą to być również obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, lub państw członkowskich EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu).

Reguły te mają moc prawną, jeśli przepisy państw rodzimych wyżej wymienionych obywateli nie stanowią inaczej. Ustawa przewiduje dwa sposoby objęcia ubezpieczeniem na wniosek, lub z mocy ustawy. W pierwszym przypadku forma jest nieobowiązkowa, w drugim zaś obowiązkowa. Jak wspomnieliśmy wcześniej ubezpieczenie społeczne rolników zawiera w sobie ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie (pierwszy filar) oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe (drugi filar). 1 lipca 2005 roku wprowadzono ustawą o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw regulacje dotyczące rolników prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą. Dla osób zainteresowanych najważniejszym pozostaje brak związku ze sposobem opodatkowania działalności pozarolniczej. Istotne znaczenie dla rolników chcących pozostać przy ubezpieczeniu społecznym rolników ma kilka kwestii. Po pierwsze zainteresowani powinni być przed rozpoczęciem prowadzenia działalności pozarolniczej objęci wyżej wymienionym ubezpieczeniem nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata, a także wciąż prowadzić gospodarstwo rolne lub w takim pracować. Po drugie interesanci mają obowiązek złożenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia prowadzenia takiej działalności oświadczenia o kontynuacji ubezpieczenia w KRUS. Zaniedbanie tej powinności jest jednoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia społecznego rolników. Do ubezpieczenia nie mają także prawa osoby będące w stosunku służbowym w branży pozarolniczej (pracownicy), oraz posiadające już ustalone prawo do ubezpieczenia społecznego.